قرار مشاوره خصوصی خود را از اینجا رزرو کنید.

چه گروهی به مشاوره نیاز دارند؟

  • اشخاص حقیقی و حقوقی که ایده برای حل مسائل نداشته باشند.
  • اشخاص حقیقی و حقوقی که درباره موضوعی اطلاعات نداشته باشند یا اطلاعات‌شان کافی نباشد.
  • هزینه مشاوره در ازای 1 ساعت جلسه 2,000,000 تومان است.

پرداخت آنلاین مشاوره

چه گروهی به کوچینگ نیاز دارند؟

  • اشخاص حقیقی و حقوقی که ایرادات کارشان را نمی‌دانند.
  • اشخاص حقیقی و حقوقی که به دنبال بهبود وضعیت کسب و کارشان هستند.
  • هزینه کوچینگ در ازای 4 جلسه 1 ساعته 6,000,000 تومان است و طی یک هفته انجام می‌شود.

پرداخت آنلاین کوچینگ

چه گروهی به منتورینگ نیاز دارند؟

  • اشخاص حقیقی و حقوقی که تصمیم به راه‌اندازی کار جدید دارند.
  • اشخاص حقیقی و حقوقی که به دنبال توسعه و رشد فردی هستند.
  • هزینه منتورینگ در ازای 6 جلسه 2 ساعته 12,000,000 تومان است و طی 3 ماه انجام می‌شود.

پرداخت آنلاین منتورینگ